İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ

IMG_6698.JPG

Bilal YETGİN

İlçe Nüfus Müdürü 

07.01.1982 Şanlıurfa doğumlu. 2005 yılında İstanbul Su ve Kanalizasyon

İdaresinde göreve başladı. 2009 yılında Harran ilçe Nüfus Müdürlüğü’ne memur

olarak atandı. 2012 yılında yapılan görevde yükselme sınavını kazanarak Şanlıurfa

Nüfus Müdürlüğü’nde şef olarak göreve başladı.

 2015 yılında yapılan görevde yükselme sınavını kazanarak Siverek ilçe Nüfus Müdürlüğü’ne nüfus müdürü olarak atandı.Daha sonra suruç ilçe nüfus müdürlüğünde nüfus müdürlüğü görevini yürüttükten sonra Harran İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne nüfus müdürü olarak atandı. Bilal Yetgin evli olup  5 çocuk babasıdır.

 

HARRAN İLÇE  NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDE YAPILAN İŞ VE İŞLEMLER

       1. NÜFUS CÜZDANI

NÜFUS VE AİLE CÜZDANLARI 
Nüfus ve uluslararası aile cüzdanı değerli kağıtlar kapsamı içerisinde yer almaktadır. Nüfus cüzdanı renkleri itibariyler kadın ve erkek olmak üzere ikiye ayrılır. 

NÜFUS CÜZDANI ÖRNEĞİ 
Nüfus cüzdanı örneği, örneği talep eden resmi daire veya noter tarafından aslına uygun olarak düzenlenerek onaylatılır. 

DOĞUM NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANININ DÜZENLENMESİ 
Doğum olayı üzerine nüfus müdürlüğüne yapılan bildirimin, doğum tutanağına geçirilmesi, daha sonra nüfus aile kütüklerine tescil edilmesi sonucunda çocuk adına nüfus cüzdanı düzenlenir. 
İlgililer tapel etmedikleri sürece 15 yaşından küçüklerin nüfus cüzdanına fotoğraf yapıştırmaz. 

YENİDEN KAYIT NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANI DÜZENLENMESİ 
18 yaşını tamamlamış olan ve nüfus aile kütüklerinde kaydı bulunmayanlar hakkında yapılan "saklı nüfus" işlemi sonucunda Türk Vatandaşı olduğu anlaşılan veya bir yabancının Türk Vatandaşlığına alınması nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenir.

KAYIP NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANININ DÜZENLENMESİ 
Kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı almak isteyen ilgili kişi; mahalle veya köy muhtarı veya çalıştığı resmi daire veya kurum amirliği tarafından tasdik edilen fotoğraflı (fotoğrafların son altı ay içinde çekilmiş olması gerekir)nüfus cüzdanı talep eden belgesi ile belgedeki fotoğrafın aynısı 1 adet fotoğrafla birlikte ikametettiği yer nüfus müdürlüğüne müracat eder. Talepte bulunana ilgili kişiye gerekli işlemler yapıldıktan sonra teslim edilir.

YENİLEME NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANININ DÜZENLENMESİ 
Hasara uğrayan, yırtılan ve kullanılmaz durumda olan ancak seri ve numarası okunabilen nüfus cüzdanı alınırak yerine nüfus cüzdanı düzenlenir. 
Yenileme nedeniyle nüfus cüzdanı verilirken kayıp nedeniyle nüfus cüzdanı düzenlenmesindeki işlemler yapılır. 

DEĞİŞTİRME NEDENİYLE NÜFUS CÜZDANININ DÜZENLENMESİ 
Nüfus cüzdanı 15 yaşına kadar fotoğrafsız kullanılabilir. 15 yaşını doldurmuş olanlara fotoğraflı nüfus cüzdanı düzenlenir. Ayrıva ad, soyad, doğum tarihi gibi kişisel hal değişikliği ile evlenme, boşanma gibi medeni hal değişikliği sonucunda nüfus cüzdanı düzenlenir.

 

2. DOGUM

DOĞUM BİLDİRİMİ ZORUNLULUĞU VE SÜRESİ 
Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuz gün içinde nüfus memuruna, yurt dışında altmış gün içinde Başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur. 

BİLDİRİM YÜKÜMLÜLÜĞÜ 
Doğumları baba, yoksa veya kısıtlı, tutuklu, hasta ve her hangi mecburi bir sebeple orada bulunamazsa ana, veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. 
Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekilleri adına bildirimde bulunabilir. 
Ayrıca; 
Yetiştirme yurtları, bakım evleri ve benzeri yerlerin sorumluları buralarda bulunanların, aile reisleri ve kişiler yanlarında çalıştırdıkları veya barındırdıkları küçük veya büyüklerin nüfus cüzdanını kontrol etmek, nüfus kütüklerinde kayıtlı olmayanların tescillerini sağlamak içinnüfus idarelerine beyanda bulunmak ve gerekli işlemleri yaptırmakla; 
Güvenlik görevlileri; kimlik kontrolleri veya her hangibi işlem nedeniyle kimliğini ispat edemeyenlerle,nüfusa kayıtlı olmadığını tespit ettikleri kişileri, haklarında gerekli işlemleri yaptıktan sonra düzenleyecekleri soruşturma evrakı ile birlikte o yer nüfus idaresine göndermekle; 
Okul müdürlükleri; okula kayıt için başvuran çocuklardan nüfusta kayıtlı olmayanların tam künyeleri ile baba, ana ve vasilerini açık kimlikleri ile adreslerini o yer nüfus idarelerine bildirmekle; 
Kamu veya özel kurum ve kuruluşların sorumluları iş verecekleri kişilerden nüfus cüzdanı istemekle, nüfusta kayıtlı olmadığını anladıkları kişilerin tam kimlik ve acçık adreslerini nüfus idarelerine bildirmekle; 
Görevlidirler. 

Nüfus idareleri, nüfuskütüklerine tescil edilmemiş bir yaşından büyük çocukların veya büyüklerin varlığını haber aldıkları takdirde büyüklerin kendilerini, çocukların baba, ana ve vasilerini bunların bulunmaması halinde ikinci dereceye kadar hısımlarını veya çocukların yanlarında bulunduranları veya muhtarları beyana davet etmeye yetkilidir. 
İlgililer bu davet üzerine otuz gün içinde nüfus idarelerine başvurmakla görevlidirler.

BİLDİRİM ŞEKLİ 
Doğum olayı nüfus memuruna sözlü olaak bildirilir. 
Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı veya nüfus kayıt örneği ile varsa doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir. 
Memur bu belgeleri inceler ve bildirimin doğruluğunu ve Kanuni süre içinde yapılıp yapılmadığını saptadıktan sonra, dağum tutanağını düzenler. 

BİR AYLIKTAN BÜYÜK ALTI YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN BİLDİRİMİ 
Bir aylıktan büyük, altı (altı yaş dahil) yaşından küçük çocukların tescili için yapılan bildirimlerde nüfus memuru doğum tutanağı tutar. ayrı bir kağıda beyanda bulunan bildirim sürecini geçirmesi konusunda savunmasını alır ve imzalatır bundan sonra çocuğun nüfusa geçirilmesine bir engel bulunmadığı takdirde, valilik veya kaymakam onayına sunar. 
Valilik veya kaymakamlarca yapılan açıklama yeterli bulunduğu ve ayrıca beyanın doğruluğu hakkında bir soruşturma yapılmasına gerek görülmediği takdirde tutanak onaylanarak aile kütüklerine tescili için nüfus müdürlüğüne verilir. 

YEDİ İLE ONSEKİZ YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARIN BİLDİRİMİ 
Altı yaşından büyük, onsekiz yaşından küçük çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus müdürlüğüne getirilmesi gereklidir. 
Memur çocuğu gördükten ve ilginin ifadesini ayrıca bir kağıda alıp imzalattıktan sonra beyanı tutanağa geçirir. Ancak doğum tarihi sütununu doldurmaz. 
Yaş tespit komisyonunca çocuğun yaşı tespit edildikten sonra, tutanağın doğum tarihi sütunu doldurulur.

Eğer doğum hastanede ve doğumevi gibisağlık kurluşlarında veya cezaevi gibi resmikurumlarda meydana gelmiş ve doğum tarihleri bu kuruluşlarca, kayıtlarına dayanılarak verilmiş resmi bir belgede belirtilmiş ise, belgedeki doğum tarihi esas alınır, yaş tespiti işlemleri yapılmaz. 
Yaş tespiti işlemi bittikten sonra çocuğun nüfusa geçirilmesine bir engel bulunmadığıtakdirde, doğum tutanağı valilik veya kaymakamlığın onayına sunulur. 
Valilik veya kaymakamlarca yapılanaçıklama yeterli bulunduğu ve ayrıca beyanın doğruluğu hakıkında bir soruşturma yapılmasına gerek görülmediğitakdirde tutanak onaylanarak kütüğe geçirilmek üzere nüfus müdürlüğüne verilir.

3. EVLENME

EVLENME EHLİYETİ VE ŞARTLARI 
Ergin olan (18 yaşını doldurmuş), kısıtlı olmayan ve ayırt etme gücüne sahip olan her kişi kendi radesiyle evlenebilir.17 yaşını doldurmuş olan erkek ve kadın yasal temsilcisi izni ile evlenebilir. 16 yaşını doldurmuş ola nerkek ve kadın hakimiz ini ile evlenebilir. Ayırt etme gücüne sahip olmayanlar evlenemez. Kısıtlı, yasal temsilcisinin izni olmadan evlenemez. 


EVLENMEYE MÜRACAT 
Bibirleriyle evlenmeye karar vermiş olan kadın ve erkeğin oturdukları yer evlendirme memurluğuna birlikte müracat etmeleri esastır. 
Ancak, evleneceklerin ayrı illerde bulunması veya birinin yurt dışında olması gibi hallerde ayrı ayrı müracat da mümkündür. Bu halde, müracatı alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak bilgi verirler. 
Her iki evlendirme memurluğunda evlenmeye esas olacak belgeler tamamlanır ve bir dosyada birleştirmek üzere evlenme akdinin yapılacağı yer evlendirme memurluğuna gönderilir. 

MÜRACATTA USUL 
Müracaat, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan " evlenme Beyannamesi " ile yapılır. Müracaat sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, müracaatı kabul eden memur tarafından yapılır. Taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur iseler, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır. Müracaat sırasında taraflar fotoğraflı nüfus cüzdanlarını göstermek zorundadırlar. Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmediği takdirde evlendirme memuru müracaatı kabul etmez. Müracaat sözlü olarak da yapılabilir. Bu takdirde sözlü müracaat evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır. Evlendirme memurları tarafından da imzalar tasdik edilir. Evlenme bildirimi de yazılı hale getirilmediği sürece diğer işlemlere başlanılamaz. 

İMZA ATAMAYANLAR VE BEDENİ EKSİKLİKLERİ OLANLAR 
Evlenmek için müracaat edenlerden imza atamayanlar olduğu takdirde, imza edeceği yerlere sağ elinin işaret parmağı bastırılır. Varsa kendi adına kazılı bulunan mühürü de basılır. Durum beyanname üzerinde açıklanarak evlendirme memurunca imza edilip mühürle tasdik edilir. Sağır ve dilsizlerin de evlenmeye dair isteklerini özel işaretlerle belirlemeleri iradelerini açıklamaları manasına gelir. Gerek müracaat sırasında ve gerekse tören sırasında ihtiyaç duyulduğu takdirde, bu özel işaretlerden anlayanlar aracılığıyla işlem sonuçlandırılır. Bu gibi hallerde aracılık yapanların da imzaları alınır. 

EVLENME DOSYASINDA BULUNACAK BELGELER 

1-Evlenme beyannamesi (fotoğraflı) 
2-Nüfus cüzdanı örneği 
3-Nüfus kayıt örneği 
4-Önceki evliliğin sona erdiğini gösteren belge 
5-Evlenme ehliyet belgesi 
6-Evlenecek kişi küçük veya kısıtlı ise yasal temsilcisinin yazılı izin belgesi 
7-Hakimin evlenmeye izin verdiğine ilişkin karar 
8-Sağlık raporu 
9-Vesikalık fotoğraf

MÜRACAAT SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER VE İNCELEME 
Evlenme talebine daire form- beyanname ve belgeleri alan evlendirme memuru evlenme dilekçesinin usulüne göre doldurulup imza edilip edilmediğini, evlenme ehliyet belgesi istenilmişse bu belge ile nüfus cüzdanı arasında bir fark olup olmadığını, bir fark varsa bu farklılığın şahısta hataya sebebiyet verecek nitelikte olup olmadığını yaş dolayısıyla rızanın söz konusu olduğu hallerde ana,baba veya vasinin rızası veya mahkemenin izninin bulunup bulunmadığını kontrol eder, varsa eksiklikleri tamamlatır ve müracaat edenlerden nüfus cüzdanlarını isteyerek kimlik kontrolü yapar. Cüzdan örneğini kontrol ederek onaylar ve dilekçenin kaydını yaparak taraflara müracaat sırasına göre akdin yapılacağı gün ve saati bildirir. Evlenme akdinin yapılabilmesi için evlenme kararının ilanına lüzum yoktur. 

EVLENME İZİN BELGESİ 
Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmelerine engel bir hallerinin bulunmadığı ve belgelerinin de tam olduğu tespit edilen çiftlere istedikleri takdirde, beyannamenin izin belgesi bölümü onaylanarak verilir. Böyle bir belgeyi alan çiftler, yurt içinde ve yurt dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine lüzum kalmaksızın evlenebilirler. Belge, verildiği tarihten itibaren 6 ay süre ile geçerli olup, bu husus belgede de gösterilir.

 

4. ÖLÜM

ÖLÜMÜ BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜ OLANLAR 
Ölüm yerine ve koşullarına göre ölüm tutanakları aşağıda görevliler tarafından ve nüfus idaresine bildirilir. 

KÖYLERDEKİ ÖLÜM 
Köylerde vuku bulan ölüm olaylarını köy muhtarları nüfus idaresine bildirmekle ödevlidirler. 
Ölüm olayını haber alan köy muhtarı örneğine uygun olarak üç nüsha ölüm tutanağı düzenler.Tutanağı kendisi de imzalayıp, mühürle tasdik eder. 

SAĞLIK KURUMLARI CEZA VE TEVFİK EVLERİ,FABRİKA VEBENZERİ DİĞER KAMU KURULUŞLARINDAKİ ÖLÜM 
Hastane, doğumevi gibi resmi ve özel sağlık kurluşlarında, ceza ve tevfik evlerinde, yatılı okul, fabrika gibi resmi kuruluş ve iş yerlerinde bu müesseselerin yetkili amir ve sorumluları ölüm olaylarını saptamak ve tutanağa geçirmek üzere önceden birini görevlendirirler. 
Bu kuruluşlarda ölüm olduğu takdirde görevli memurlarca ölüm tutanağı tutulur ve bir nüshası dairede saklanır. 

YURT DIŞINDAKİ ÖLÜMLER 
Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayları, ilgili makamlardan alınan belgelerin Türk Konsolosluklarına verilmesi bildirilir. Konsoloslar yabancıların ölüm belgesine dayanarak ölüm tutanağı düzenler. 

YURT DIŞINDAKİ ÖLÜMLERE AİT TUTANAKLARIN TÜRKİYE' DE TUTULMASI 
Yurt dışında Türk vatandaşlarınınölümleriherhangi bir nedenle Türk Konsolosluklarına bildirilmesi halinde, yabancı yetkili makamlardan alınan ve devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygun olarak düzenlenmiş belgeler, doğrudan nüfus idaresine verilir. Nüfus idaresi bu belegeye dayanarak ölüm tutanağı düzenler. 
Belge tamamen yabancı dilde düzenlenmiş ise Dışişleri Bakanlığına onaylattırılır. Noterden Türkçe' ye çevrildkten sonra nüfus idaresine verilir.

ÖLÜM TUTANKLARININ NÜFUS İDARELERİNCE TUTULACAĞI HALLER 
Ölmüş olduğu halde, nfus kütüklerinde sağ görünenlerin ölüm tutanakları, ölüm olayını gösteren belgeye nüfus idarelerine başvurmaları halinde ölüm tutanakları nüfus idarelerince tutlur. 
Herhangi bir belge ibraz edilmemesi halinde de yine nüfus idaresince ölüm tutanağı tutulur.Ölüm olayının doğru olup olmadığı zabıta kanalıyla soruşturlur, ölüm olayı doğru ise ölüm tutanağı işleme konulur. 

ÖLÜMÜN NÜFUS İDARESİNE BİLDİRİLMESİNDE SÜRE VE USUL 
Ölüm tutanakları, ölüm tutanağını düzenlemekle ödevli olan görevliler tarafından ölüm ve ya ölüm haberinin alındığı tarihten itibaren en geç on gün içinde nüfus idaresine evrilmesi ve ya gönderilmesi şeklinde yapılır 

Süresi içinde bildirilmeyen ölüm olaylarıiçin 1587 sayılı Nüfus Kanununun 52. maddesi uyarınca ilgililer hakkında ceza taklifinde bulunulur. 

YURT DIŞINDAKİ ÖLÜMLER 
Yurt dışında bulundukları sırada ölen Türk vatandaşlarının ölüm olayları, ilgili makamlardan alınan belgelerin Türk Konsolosluklarına verilmesi bildirilir. Konsoloslar yabancıların ölüm belgesine dayanarak ölüm tutanağı düzenler. 

TÜRKİYEDE YABANCILARIN ÖLÜMÜ 
Türkiye'deki yabancıların ölümü nüfus idaresine bildirildiği takdirde iki nüsha ölüm tutanağı tutulur. 
Nüfus idaresinde tutanağın bir nüshası da ilgilisine verilir. Ahvali Şahsiye Komisyonu çerçevesinde 04 eylül 1958 tarihinde İstanbul' da imza edilen "Uluslararası Bilgi Teatisine İlişkin 3 Nolu Sözleşme" uyarınca Almanya, Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya,, İtalya, Portekiz vatandaşlarının Türkiye' de ölümü halinde, bu ölümün nüfus idarelerine bildirilip ölüm tutanağı tutulması istendiği takdirde sözleşme ekindeki haber fişi ile ölünün doğum yeri nüfus idaresine bildirim yapılması gerekmektedir. İlgililer istediği takdirde kendilerine çok dilli ölüm belgesi de verilmektedir. 
Yabancıların ölümünde ayrıca ellerinde mevcut pasaportları ve varsa yabancılara mahsus ikamet tezkeresi de alınır. Pasaport ve ikamet tezkeresi emniyet müdürlüğüne gönderilir.

5. BOŞANMA

BOŞANMANIN NÜFUS İDARELERİNE BİLDİRİLMESİ 
Boşanmanın nüfus idaresine bildirilmesi; boşanma ilamlarının kararı veren mahkemenin yazı işleri müdürü tarafından o yer nüfus müdürlüğüne gönderilmesi suretiyle yapılır. 

BOŞANMA İLAMLARININ İNCELENMESİ 
Boşanma ilamlarını alan nüfus idareleri, bunlar üzerinde bir ön inceleme yaparak; yetkili hakim tarafından kesinleşme şerhi verilip verilmediğini, örneklerin usulüne göre onanlı olup olmadıklarını ve kararda açıklamayı gerektiren husus bulunup bulunmadığını saptarlar. Eksiklikleri varsa iade edilerek tamamlattırılıp işleme konur. 

BOŞANMA KARARLARININ AİLE KÜTÜKLERİNE GEÇİRİLMESİ 
Boşananların yerli olması halinde karar önce kocanın aile kütüğü ile karşılaştırılır, kontrol edilir. Bir yanlışlık bulunmadığı anlaşıldıktan sonra boşanma aile kütüğüne işlenir ve kadının kaydı kapatılır. Boşanan kadın yeni aile kütüğü açılması isteminde bulunmamışsa eski kaydı canlandırır. Boşananlar yerli nüfus değillerse ilamla kocanın kayıtlı olduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilir. Boşanma aile kütüğüne işlendikten sonra ilamın iki örneği de kadının kayıtlı olduğu yer nüfus müdürlüğüne gönderilerek kadının kütüğüne işlenmesi ve eski kaydının canlanması sağlanır

BOŞANAN KADININ KİŞİSEL DURUMU 
Boşanma halinde kadın, evlenmeyle kazandığı kişisel durumunu korur, ancak evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hakimden bekarlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa istemi üzerine hakim kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca koşulların değişmesi halinde bu izinin kaldırılmasını isteyebilir 

DUL OLARAK EVLENEN KADININ BOŞANMASI HALİ 
Dul olarak evlenen kadın boşandığı taktirde, kızlık kaydına döner ve kızlık soyadını alır. Ancak, boşanma kararında veya sonradan koca soyadını taşımasına izin verilmiş ise boşandığı koca soyadını kullanabilir. Dul olarak evlenen kadın ayrı bir hane açma talebinde bulunmuş ise, boşanma işlemi tamamlandıktan sonra kızlık kaydından yerdeğiştirme suretiyle oturduğu yer aile kütüğünün son hanesinden sonra gelen haneye bağımsız bir sıra numarası altında tescil edilir.

VATANDAŞLIĞIMIZA ALINMIŞ KADININ BOŞANMA HALİ 
Kocası ile birlikte vatandaşlığımıza alındığından ya da bir Türk Vatandaşı ile evlenmesi nedeniyle vatandaşlığımızı kazandığından kocası kütüğüne kocası soyadı ile geçirilen kadının boşandığı taktirde, oturduğu yer aile kütüğüne bağımsız bir kütük sıra numarası altında, evlenmeden önceki soyadı ile tescil edilir.

6.EVLAT EDİNME

EVLAT EDİNMENİN KOŞULLARI 
A- Küçükler için: 
a) Bir küçüğün evlat edinilmesi evlat edinen tarafından bir yıl süreyle bakılmış ve eğitilmiş olması koşuluna bağlıdır. 
b) Evlat edinme her halde küçüğün yararına bulunmalıdır. 
c) Evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı bir biçimde zedelenmemesi gereklidir.

I- Birlikte evlat edinme: 
a) Eşler, ancak birlikte evlat edinebilirler. Evli olmayanlar birlikte evlat edinemezler. 
b) Eşlerin en az 5 yıldan beri evli olmaları veya 30 yaşını doldurmuş bulunması gerekir. 
c) Eşlerden biri, en az iki yıldan beri evli olmaları ve kendisinin otuz yaşını doldurmuş bulunması koşuluyla diğerinin çocuğunu evlat edinebilir.

II-Tek Başına Evlat Edinme: 
a) Evli olmayan kişi otuz yaşını doldurmuş ise tek başına evlat edinebilir. 
b)Otuz yaşını doldurmuş olan eş, diğer eşin ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksunluğu veya iki yılı aşkın süreden beri nerede olduğunun bilinmemesi ya da mahkeme kararıyla iki yılı aşkın süreden beri eşinden ayrı yaşamakta olması yüzünden birlikte evlat edinmesinin mümkün olmadığını ispat etmesi halinde, tek başına evlat edinebilir.

III-Küçüğün rızası ve yaşı: 
- Evlat edinilenin, evlat edinenden en az on sekiz yaş küçük olması şarttır. 
- Ayırt etme gücüne sahip olan küçük, rızası olmadıkça evlat edinilemez. 
- Vesayet altındaki küçük, ayırt etme gücüne sahip olup olmadığına bakılmaksızın vesayet dairelerinin izniyle evlat edinilebilir.

IV- Ana ve babanın rızası: 
- Evlat edinme, küçüğün ana ve babasının rızasını gerektirir. 
- Rıza, küçüğün veya ana ve babasının oturdukları yer mahkemesinde sözlü veya yazılı olarak açıklanarak tutanağa geçirilir. 
-Verilen rıza, evlat edinenlerin adları belirtilmemiş veya evlat edinenler henüz belirlenmemiş olsa dahi geçerlidir. 
- Rıza, küçüğün doğumunun üzerinden altı hafta geçmeden önce verilemez. 
-Rıza, tutanağa geçirilme tarihinden başlayarak altı hafta içinde aynı usulle geri alınabilir. 
-Geri almadan sonra tekrar verilen rıza kesindir.

V-Rızanın aranmaması : 
Aşağıdaki hallerde ana ve babadan birinin rızası aranmaz. 
1-Kim olduğu veya uzun süreden beri nerede oturduğu bilinmiyorsa veya ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun bulunuyorsa, 
2-Küçüğe karşı özen yükümlülüğünü yeterince yerine getirmiyorsa. 

B-Erginler ve kısıtlılar için; 
Evlat edinenin altsoyunun bulunmaması koşuluyla, ergin veya kısıtlı aşağıdaki hallerde evlat edinilebilir: 
1- Bedensel veya zihinsel özrü sebebiyle sürekli olarak yardıma muhtaç ve evlat edinen tarafından en az 5 yıldan beri bakılıp gözetilmekte ise, 
2- Evlat edinen tarafından, küçükken en az 5 yıl süreyle bakılıp gözetilmiş eğitilmiş ise, 
3- Diğer haklı sebepler mevcut ise ve evlat edinilen, en az 5 yıldan beri evlat edinen ile aile halinde birlikte yaşamakta ise. 
Evli bir kimse ancak eşinin rızasıyla evlat edinilebilir. 
Bunlar dışında küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır.

VI-Evlat Edinenin Hükümleri: 
-Ana ve babaya ait olan haklar ve yükümlülükler evlat edinene geçer. 
- Evlatlık, evlat edinenin mirasçısı olur. 
- Evlatlık küçük ise evlat edinenin soyadını alır. Evlat edinen isterse çocuğa yeni ad verebilir. Ergin olan evlatlık, evlat edinilme sırasında dilerse evlat edinenin soyadını alabilir. 
- Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır. 
-Evlatlığın, miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlatlığın naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlatlıkla ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir. 
-Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedi