DUYURULAR

19. GELENEKSEL TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ İLANI

T.C.

ŞANLIURFA VALİLİĞİ
Ticaret İl Müdürlüğü

 

 

 

Sayı : 39632115 /403 /

Konu : 19. Geleneksel Tüketici Ödülleri İlanı

DOSYA

İlgi : Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünden alınan 25.12.2015 tarih ve 12674958 sayılı yazı.

 

Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşlan teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, “Bilinçli Tüketici Ödülü”, “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-Televizyon Programı Ödülü”, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “Bilimsel Çalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri’nin bu yıl 19’ncusu verilecektir.


Söz konusu ilan metninin İlçenizde kamuoyuna duyurulması ve Kaymakamlığımzca önerilecek kişi, kurum ve kuruluşlann başvurularına esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin en geç 18.01.2016 tarihine kadar Müdürlüğümüze gönderilmesi hususımda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 

.......................  VALİLİĞİNE

(Ticaret İl Müdürlüğü)

 

Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklanna saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla, “Bilinçli Tüketici Ödülü”, “Yazılı Basın Tüketici Ödülü”, “Radyo-TelevizyonProgramı Ödülü”, “Tüketici Memnuniyetini İlke Edinen Firma Ödülü”, “BilimselÇalışma Ödülü” ve “Tüketici Özel Ödülü” dallarında her yıl hak sahiplerine verilen Tüketici Ödülleri’nin bu yıl 19’ncusu verilecektir.

 

2015 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan “19. Tüketici Ödüllen” ilam ekte gönderilmekte olup, Bakaıüığımız web sitesi '‘www.gtb.gov.tr” ve“www.tuketici.gov.tr” isimli internet sitelerinde yayınlanmıştır.

 

Söz konusu ilan metninin İlinizde kamuoyuna duyurulması ve Müdürlüğünüzce önerilecek kişi, kurum ve kuruluşlann başvunılarına esas teşkil edecek bilgi ve belgelerin en geç 20.01.2016 tarihine kadar Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

GCMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
GENEL müdürlüğünden

19 TÜKETİCİ ODCrLL>E>R]

BİLİNÇLİ TÜKETİCİLERİ, TÜKETİCİ MEMNUNİYETİNİ İLKE EDİNEN FİRMALARI, TÜKETİCİLERİ KORUYAN KURULUŞLARI VE BİLİMSEL

ÇALIŞMA SAHİPLERİNİ BEKLİYOR

Tllliitiei bilincinin gelistifilmcsi. tüketicilerin yasal haklarım kullimmnlon konusunda (Snendirlimesi, tüketici taleı» ve lereihlerini dikkate sl.ın fınnalann le}vik odilnıesi, tüketici hukuku veya tdketieinm konımnasi Ik ilgili bilimsel çnlışmalann dzondiriltnesi nmaçlanyla 2015 yılı faaliyelleri dikkate alınnruk altı dalda "2015 Yılı 19, Takctici Ödülleri" vçrilecektir.

19. Tüketici ödül Dalları r

A> Bilinçli Tüketici Ödülü

ödül verilecek tilkellcinin;

1-     Mağduriyetine neden olan bir kpıiuda, yasal haklarım sonuna kadar kullanm¡)<la duyarlılık göstermesi,

2-      Bu yönüyle dijer lUkcticilore örnek olması,

3-      Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya intikal etmiş konularda yargı silrecinln tamamlanmış olması.

4-      Başarısına eSas teşkil eden Tüketici Hakem Heyeti, Tüketici Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelerin başvuru dilekçesi ekinde yer alması gerekmekledir,

B- Yazılı Basın Tüketici OdUlU

Ödül verilecek yazıların.

1-      İlgili yayın organında tüketici sayfası, baStmsız bb tokclici köşesi ya da belli bir bölflmje lilketiemin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj veya haber şeklinde yayınlanmış olması,

2-      Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollanm ele alması ve lUkeiiolIeri bilinçlendirici niıollkte olması,

5« Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yanlı basın kuruluşlarının 2015 yılında çeşitli zatııanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldıjı en az 3 adet gazele, dergi vb. yayın önıejtniıı, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve ekleriyle birlikle asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişiliği, imtiyaz sahibi, iletişim bilgiloriııiıı de bildirilmesi gerekmekledir,

C-Radyo- Televizyon Programı ödülü

Ödül verilecek programın;

1-      Belli bir bSlümünUn tüketicinin korunması ile ilgili olması veya bzel olarak tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikle olınası,

2-      08:00-22:00 saatleri arasında yaymlanması.

Bu dald,y başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2015 yılında çeşitli zamanl.ırda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet tv-radyo program örtieklerinin kayıtlı olduğu flosh bellek, CD, DVO ya da diğer bilgisayar ortamında çalışabilen veri depolama aygıtlanmn başvuru doşyasma eklenmesi ve programın adı, yayınlandığı tv-radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik Unvanı, iletişim bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerci, ulusal, bölgesel, kablolu, uydudan vb, gibi yayın erişim agmm bildirilmesi gcrcknıokıedir,

D- Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firmn ödülü

ödül verilecek fitmaıım;

1- Tüketici iDcmııuniyetini t'ırma politikası olarak benimsemesi vc buna uygun faaliyetlerde bulunması,

2* Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daiı» ileri haklar tanıması,

3-      Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çajn merkezi, tüketici danışma ma-sası vçya danışma hattı kurmu.ş ve bımlaır fiilen işletir obnası,

4-      Tüketicileri va kendi çaiışanlannı bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması.

E- Bilimsel Çalışma ödülü

Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum.'kuTiıIuştann aşağıdaki saıtlardun en az birini taşıması;

1-     Tüketicinin korunması alanında basılmış kiiabınm bulunması,

2-      Tükctioiniıı korunması alanuda kabul edilmiş yüksek lisans veya dektortı tezinin bulunması.

3-      Tüketicinin korunması atanında yayııılaıınuş bilimsel makale, tebliğ veya bildirisinin bulunması.

4-      Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay vc benzeri isimler altmda çnlışma yapması ve sonuçlarının yayınlarnuş olması.

Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya kunım/kuruiuşlann basılmış, yayımlanmış kitabmuı, kabul edilmiş doktora ya da yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllaruiın ve yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

F- Tüketici Özel Ödülü: ödül verilecek gerçek veya tozci kişilerin tüketicinin korunması, ilgili mevzuatın uygulanması vc gcliştirilmaşi konusunda yoğun çaba göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunmişı koşulları aranır. Başvuruya esas teşkil edecek ilgili bilgi w belgelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmekledir.

Adaylar ya da aday gösterilenler "A. B, C, D, E ve F" dallarında bclirloııen ödül kategorilerinden en fazla bir ödül dalında basvurudo bulunabilcccklerdii’.

Kişi veya kuAiluşlar, yukanda dallan vc değerlendirme ölçütleri belirtilen "Tüketici Ödttlleri"ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar lofflfmdim da aday gösterilebilirler, Her iki durumda da adayların yukanda belirtilen ötçüllerl Inşıdıklan belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız “www.gll>.E(ıv.tr^ adresli web sitesinden, 0 312 449 44 73 - 0 312 449 44 11 numaraiı telefonlardan bilgi alınabilir.

Bıışvurulonn 29 Ocak 201& Cuma gUnU Saat 17,30’u kadar, "CUmrUk ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. NoılSl Ek Bina 3. Kat Oda;337 Çanknya/ANKARA" adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir,

81 11 merkez vc ilçe sınırlan içerisinde Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak başvuruların işe ilan edilen son başvuru tarihine kadar B.ıkanlığa ulaşacak şekilde posta yoluyla gönderilmesi veya doğrudan Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması zorunludur.

Kamuoyuna s.ıygı ile duyurulur.